BASISPAKKET

″Wat anderen als ‘meest uitgebreid’ omschrijven, is bij ons de standaard″

Hieronder treft u de modules die vallen onder het Basispakket. Door op het plusje te klikken (voor de modules) krijgt u een opsomming te zien van de belangrijkste taken.

 1. Deponeren van de naam en adresgegevens van de bestuurder bij het kadaster.
 2. Voeren van een geautomatiseerde administratie.
 3. Verstrekken van gegevens betreffende de VvE aan de leden.
 4. Beheren van de geldmiddelen van de VvE en het administreren van de betreffende bankrekening.
 5. Beheren en administreren van het reservefonds.
 6. Controleren, administreren en betalen van facturen.
 7. Controleren en administreren van contracten.
 8. Archiveren van alle gegevens die betrekking hebben op de VvE en die gegevens bewaren volgens de wettelijke bewaartermijn.
 9. Verstrekken van relevante gegevens aan de notaris bij koop-verkoop.
 10. Aanleggen van een register van eigenaren en dit actueel houden.
 11. Administratie voeren van stookkosten (indien het een gemeenschappelijke installatie betreft).
 12. Berekenen en verwerken van de afrekeningen stookkosten (indien het een gemeenschappelijke installatie betreft).
 13. Administreren van servicecontracten in ons geautomatiseerd systeem, met betrekking tot het beheer.
 14. Afsluiten dan wel beëindigen van verzekeringspolissen bij assurantiekantoren en verzekeringsmaatschappijen.
 15. Aanmelden en afhandelen van schadeclaims bij verzekeringsmaatschappijen en betrokken instanties.
 16. In overleg met het bestuur, al naar gelang naar de eisen van de verzekeringsmaatschappij, voor rekening van de VvE, laten (her)taxeren van de herbouwwaarde van het gebouw.
 1. Betalen van verzekeringspremies en het up-to-date houden van verzekerde sommen en de polissen.
 2. Opstellen van de financiële jaarstukken, de begroting en voorstellen voor de periodieke VvE bijdragen, conform de modeljaarstukken.
 3. Openen en beheren van ten name van de VvE staande bankrekening(en) en het verrichten van betalingen.
 4. Adviseren in bank- en verzekeringszaken.
 5. Administreren en incasseren van de door de leden aan de VvE verschuldigde voorschotbijdrage. Bij voorkeur door middel van automatische incasso.
 6. Signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betalingen.
 7. Aanmanen van debiteuren en indien noodzakelijk het nemen van (incasso)maatregelen.
 8. Crediteuren beheer, inboeken van facturen en het zorg dragen voor tijdige betalingen.
 9. Voeren en inzichtelijk maken van een actuele en sluitende grootboekadministratie.
 10. Verrekenen van het positief/exploitatiesaldo met de betreffende eigenaren.
 1. Organiseren van één algemene ledenvergadering per jaar, inclusief de oproep, volmacht, presentielijst en agenda met bijlagen en het digitaal beschikbaar stellen van de vergaderstukken.
 2. Bij de vergaderingen zullen van de zijde van de bestuurder aanwezig zijn:
  – Bij jaarvergaderingen: de verantwoordelijke VvE manager(s);
  – Bij bestuursvergaderingen: de verantwoordelijke VvE manager(s);
  – Bij technische commissie vergaderingen: de verantwoordelijke technisch inspecteur(s);
  – Bij kascontrole vergaderingen: de verantwoordelijke VvE manager(s).
 3. Verzorgen van volmachten ten behoeve van leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
 4. Opstellen en verzenden van de notulen van de vergadering.
 5. Verzekeren en verzekerd houden van het VvE complex.
 6. Toepassen van / toezicht houden op de bepalingen van de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement en besluiten van de vergadering evenals het nemen van (rechtsmaatregelen) jegens overtreders van deze bepalingen.
 7. Uitvoeren van werkzaamheden verband houdende met de door de ledenvergadering genomen besluiten, passend binnen de werkzaamheden van de beheerovereenkomst.

Vraag offerte aan